Text Size:AAA

LFA-3 / CD58 抗體, 兔多抗

產品資料評論實驗方法
表達宿主: Human Cells  
  • Slide 1
12409-H08H-50
12409-H08H-100
50 µg 
100 µg 
Add to Cart
表達宿主: Human Cells  
  • Slide 1
12409-H02H-50
12409-H02H-100
50 µg 
100 µg 
Add to Cart
表達宿主: Human Cells  
  • Slide 1
90190-C08H-50
90190-C08H-100
50 µg 
100 µg 
Add to Cart

LFA-3 / CD58 AntibodyRelated Products

Related Products

Featured Reagent Products

請注意:所有產品都是“僅用於科研,而不能用於診斷或治療用途”